’ξονες Προτεραιότητας

Ο συνολικός αριθμός επιστημόνων που θα καταρτιστούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο ανά ’ξονα Προτεραιότητας είναι ο εξής: