Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι τα εξής:

1. Αίτηση συμμετοχής
2. Αναλυτικό Βιογραφικό (δίδεται συγκεκριμένη φόρμα που θα πρέπει να ακολουθηθεί – Παράρτημα 2)
3. Αντίγραφο Ταυτότητας.
4. Βεβαίωση Εργασιακής Κατάστασης.
5. Για εθελοντές: «Βεβαίωση εθελοντικής εργασίας» από τον φορέα, που λαμβάνει τις υπηρεσίες.Επιπλέον πληροφορίες δίδονται στο τηλ. 210-7473310 και στο e-mail:
help@youth-health.gr.